Geriausiųjų eilė-konkursiniai balai

PRIĖMIMAS Į KTU

Priėmimą į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Priėmimas vyksta dviem etapais – bendrojo priėmimo ir papildomo priėmimo. Studijų programų, į kurias priimama per bendrąjį priėmimą, sąrašas ir priėmimo tvarka skelbiami interneto svetainėje http://www.lamabpo.lt. Priėmimą į antrosios ir trečiosios pakopų, laipsnio nesuteikiančias ir papildomąsias studijas Universitetas vykdo savarankiškai. Informacija apie priėmimo į studijas tvarką ir studijas teikiama ir dėl studijų programos pasirinkimo konsultuojama Priėmimo skyriuje ir fakultetų raštinėse. Išsamus priėmimo tvarkos aprašymas pateikiamas Universiteto priėmimo taisyklėse. Jas galima rasti internete adresu http://www.ktu.lt/lt/priemimas
Dėl priėmimo į Kauno technologijos universitetą teirautis:

KTU Priėmimo skyrius
K. Donelaičio g. 73, 107 kab.
Tel.: (8 37) 30 00 45
El. paštas priemimas@ktu.lt

BENDRASIS PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS


Kokia yra konkursinio balo sandara?

Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (ar) jo priedo (priedų), įvertinimai (perskaičiuoti pagal Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų tvarkos aprašą). Priėmimo konkursinio balo sandaroje naudojami trijų mokomųjų dalykų brandos egzaminų (valstybinių arba
mokyklinių) įvertinimai ir ketvirto dalyko, nesutampančio su dalykais, kurie įvertinami per brandos egzaminą, metinis pažymys. Meno srityje vietoj vieno (pagrindinio) dalyko imamas stojamojo egzamino įvertinimas. Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino rezultato į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzamino atžvilgiu.

Kaip apskaičiuojamas konkursinis balas?

Konkursinis balas (KB) apskaičiuojamas, susumavus lentelėje pateiktų konkursinių dedamųjų, perskaičiuotų į dešimtbalę vertinimo sistemą, ir svertinių koefi cientų (SK) sandaugas.

Mokomųjų dalykų pažymių (balų) perskaičiavimo tvarka

Konkursinis balas (KB) apskaičiuojamas sudedant egzaminų pažymius (balus) (VE arba ME) ir metinius pažymius (MP) ir papildomus balus (PB), padaugintus iš svertinių koefi cientų (SK). Papildomas balas priklauso nuo egzamino tipo arba mokymosi lygio, svertinis koeficientas – nuo dalyko ir pasirinktos studijų srities (svertinius balus žiūrėti Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų tvarkos apraše).

Kaip sudaroma geriausiųjų eilė?

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus. Pagrindiniai kriterijai yra šie: pagrindinio dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas; antrojo ir trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas; ketvirtojo dalyko metinis pažymys. Papildomi kriterijai yra šie: olimpiados arba konkurso I–III vietos laimėjimas; sporto laimėjimai; motyvacija; profesinė patirtis.

Papildoma informacija

http://www.mokslas.lt/files/uploaded/2011_m_geriausiuju_eile.pdf
http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/KTU_naujienos.asp?page=&id=1971

Komentuoti
*

Spam Protection by WP-SpamFree